PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN PHONG
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 18 THÁNG 1 NĂM 2019
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai02:59:41 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai02:59:25 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
3Khách vãng lai02:59:13 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/default.aspx
4Khách vãng lai02:59:05 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
5Khách vãng lai02:58:48 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/De_thi/xem_de.aspx
6Khách vãng lai02:58:27 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_den/Xem_cv_den.aspx
7Khách vãng lai02:58:21 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
8Khách vãng lai02:56:54 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_the_thu_vien_1_gv.aspx
9Khách vãng lai02:55:14 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11411
10Khách vãng lai02:43:47 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=14062
11Khách vãng lai02:42:31 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11420
12Khách vãng lai02:40:59 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11387
13Khách vãng lai02:31:54 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11426
14Khách vãng lai02:19:33 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11966
15Khách vãng lai02:14:45 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12638
16Khách vãng lai02:09:36 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
17Khách vãng lai02:06:18 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
18Khách vãng lai01:53:57 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=14117
19Khách vãng lai01:41:16 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11383
20Khách vãng lai01:39:48 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12678
21Khách vãng lai01:37:02 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12309
22Khách vãng lai01:24:33 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11963
23Khách vãng lai00:49:38 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12663
24Khách vãng lai00:47:19 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11376
25Khách vãng lai00:45:08 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
26Khách vãng lai00:43:19 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11297
27Khách vãng lai00:36:07 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12412
28Khách vãng lai00:33:21 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=14086
29Khách vãng lai00:19:46 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11386
18 1 2019