PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN PHONG
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 15 THÁNG 11 NĂM 2018
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai10:02:36 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai10:02:30 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
3Khách vãng lai10:02:22 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/default.aspx
4Khách vãng lai10:02:15 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12278
5Khách vãng lai10:02:14 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
6Khách vãng lai10:02:08 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/De_thi/xem_de.aspx
7Khách vãng lai10:02:04 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_den/Xem_cv_den.aspx
8Khách vãng lai10:01:32 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
9Khách vãng lai09:59:39 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11571
10Khách vãng lai09:50:10 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11999
11Khách vãng lai09:38:55 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai_tt.aspx
12Khách vãng lai09:29:18 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10877
13Khách vãng lai09:26:03 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12375
14Khách vãng lai09:15:42 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11987
15Khách vãng lai08:42:12 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12219
16Khách vãng lai08:37:58 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12658
17Khách vãng lai08:36:02 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12353
18Khách vãng lai08:31:04 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11604
19Khách vãng lai08:23:56 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11844
20Khách vãng lai08:18:19 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12062
21Khách vãng lai08:15:08 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=361
22Khách vãng lai08:09:39 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=14560
23Khách vãng lai08:09:34 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12310
24Khách vãng lai08:04:44 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi_c1/Tim_kiem_thiet_bi.aspx
25Khách vãng lai07:59:40 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
26Khách vãng lai07:47:42 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
27Khách vãng lai07:40:01 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=14095
28Khách vãng lai07:39:08 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11171
29Khách vãng lai07:33:44 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12700
30Khách vãng lai07:32:39 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12024
31Khách vãng lai07:27:54 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10900
32Khách vãng lai07:27:00 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12244
33Khách vãng lai07:25:50 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=14020
34Khách vãng lai07:24:42 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12394
35Khách vãng lai07:22:21 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12699
36Khách vãng lai07:06:18 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12219
37Khách vãng lai07:02:35 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11920
38Khách vãng lai06:57:22 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12396
39Khách vãng lai06:50:31 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10881
40Khách vãng lai06:43:59 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11980
41Khách vãng lai06:35:33 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11386
42Khách vãng lai06:35:00 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10884
43Khách vãng lai06:32:59 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12164
44Khách vãng lai06:20:29 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12303
45Khách vãng lai06:12:46 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11510
46Khách vãng lai06:07:44 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=363
47Khách vãng lai06:04:51 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11734
48Khách vãng lai05:54:33 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11872
49Khách vãng lai05:45:01 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
50Khách vãng lai05:37:55 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12330
51Khách vãng lai05:37:48 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7238
52Khách vãng lai05:36:10 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12386
53Khách vãng lai05:10:14 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=14586
54Khách vãng lai05:02:18 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/default_nhan_tin_sms.aspx
55Khách vãng lai04:47:48 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12206
56Khách vãng lai04:41:00 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12217
57Khách vãng lai04:26:08 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11367
58Khách vãng lai04:14:02 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11566
59Khách vãng lai04:08:40 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10861
60Khách vãng lai03:31:18 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
61Khách vãng lai03:25:31 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12330
62Khách vãng lai03:21:38 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11934
63Khách vãng lai03:19:16 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12371
64Khách vãng lai03:14:04 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11916
65Khách vãng lai03:13:34 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=14506
66Khách vãng lai03:04:21 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10888
67Khách vãng lai02:57:39 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=14586
68Khách vãng lai02:44:25 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12206
69Khách vãng lai02:39:22 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/default_nhan_tin_sms.aspx
70Khách vãng lai02:23:51 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11486
71Khách vãng lai02:21:51 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=14076
72Khách vãng lai02:19:15 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11911
73Khách vãng lai02:15:57 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11367
74Khách vãng lai02:11:52 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12217
75Khách vãng lai02:07:02 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11913
76Khách vãng lai02:06:10 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11566
77Khách vãng lai02:01:31 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11931
78Khách vãng lai01:58:11 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11920
79Khách vãng lai01:46:26 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11338
80Khách vãng lai01:46:21 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12008
81Khách vãng lai01:37:05 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11570
82Khách vãng lai01:36:18 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11544
83Khách vãng lai01:32:02 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10871
84Khách vãng lai01:18:20 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11606
85Khách vãng lai01:10:24 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=357
86Khách vãng lai01:09:22 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12000
87Khách vãng lai01:06:25 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=14566
88Khách vãng lai00:51:26 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12244
89Khách vãng lai00:51:12 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12239
90Khách vãng lai00:28:02 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=14092
91Khách vãng lai00:25:51 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11908
92Khách vãng lai00:15:08 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11917
93Khách vãng lai00:13:10 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
15 11 2018